Polonia CUP2Polonia CUP3

 

mistrzostwa polonijne
Turnieje polonijne organizowane przez Klub Sportowy Bia?y Orze? London
Zgodnie z tradycja Klub Sportowy Bialy Orzel chcialby bardzo serdecznie zaprosic druzyny Polonijne z Kanady i USA na corczne XV Otwarte Mistrzostwa Kanady Druzyn Polonijnych i troche pozniej we wrzesniu na Turniej Masters.  Bedzie nam bardzo milo goscic was wszystkich w naszym osrodku w Nilestown.  Jak zwykle czeka na wszyskich uczestnikow i kibicow ogromna moc wrazen zwiazana z rozgrywkami, a takze okazja do spotkania sie z przyjaciolmi i bliskimi aby celebrowac nasze polskie tradycje.   Aby uswietnic wasz pobyt w Nilestown bedziemy oferowac wspaniala polska kuchnie i gro roznych rozrywek biesiadnych.
Wszystkie druzyny ktore zechca nocowac w Nilestown beda mialy wyznaczony swoj wlasny rejon obozowiskowy.
Mamy nadzieje, ze nasza lokacja jest dogodna dla wielu Polskich druzyn bowiem London, Ontario jest mniej wiecej 2 godziny od Toronto, Detroit MI, i Buffalo NY.
According to a long tradition London White Eagles Soccer Club would like to invite all Polish teams from Canada and USA for The 15th Annual Open Canadian Champion Ship of Polish Teams and later in September to Master’s Tournament.  We would like to welcome you in our outdoor facility in Nilestown, Ontario.
We hope that all competing teams, their families, friends and fans will have an opportunity to enjoy the competition and meet old and new friends during this fantastic event.  Let’s celebrate Polish culture and heritage.
XV Otwarte Mistrzostwa Kanady Druzyn Polonijnych – 15th Canadian Open Championship of Polish Teams
31 Sierpnia i 1 Wrzesnia 2013 –  August 31st and September 1st, 2013
Prosimy o rejestracje do lub przed 19 sierpnia / Please register before:  August 19th
Turniej Masters – Mater’s Tournament
21 i 22 Wrzesnia – September 21 & 22
Prosimy o rejestracje do lub przed 19 sierpnia / Please register before:  August 19th
Gdzie / Where:  Polish Canadian Community Centre, 2776 Hamilton Road, Nilestown, Ontario
Jaki Dlugo / How Long:  Dwu dniowy turniej /    Two days tournament
Co czeka na Was / What is waiting for you:
 • duzo wspanialej pilki noznej / a lot of great soccer
 • miejsca campingowe / you are welcome to camp at our facility
 • pelna kuchnia od switu do poznej nocy / kitchen will be open from dawn to late night
 • zabawa w roznych rytmach / dance with variety of music
 • nowe lazienki / new showers and bathrooms
Sprawy Organizacyjne /  Details
 • wszyscy zawodnicy proszeni sa o posiadanie localnych “Player Books” /  all players should have their local players books
 • druzyny beda maximalnie 20 zawodnikow / registred teams will be up to 20 players
 • rejestracja bedzie $400 od druzyny  / registration will be $400 / team;  there are monetary prices for the 1st, 2nd, 3rd and 4th place
 • czeki na rejsetracje prosze wypisac na London White Eagles SC / cheques for registration please address to London White Eagles SC
 • $5 dzienny pobyt bedzie pobierany przy wjezdzie.  Oplata dzienna za wjazd bedzie zwrocona managerom druzyn /  there will be a day charge at the gate of $5 per person.  The gate charge will be re-embursed to participating teams (max 20 members)
 • dzieci i mlodziez do lat 15 wstep wolny / all children and youth up to 15 years old free admission
 • wszystkie druzyny ktore zostaja na camping w Nilestown beda mialy wydzielony camping / all teams staying over night will have their own camping zone
 • prosze zglaszac swoje rejestracje pod / contact us at whiteeagleslondon@gmail.com.
Best regards and see you at the tournanments / Pozdrawiamy i raz jeszcze serdecznie zapraszamy wszystkie druzyny,
w imieniu Klubu Sportowego Bialy Orzel / for London White Eagles SC
Krzysztof Pluchowski & Marek Majewski

Historia turnejów jest bardzo bogata bo si?ga lat siedemdziesi?tych, kiedy to bra?y udzia? cztery dru?yny. Z roku na rok przybywa?o uczestników osi?gaj?c rekordow? liczb? 20 dru?yn. Ta presti?owa impreza znalaz?a te? odpowiedniego sponsora jakim by? Molson i do 1998 roku te? nazywanym Turniejem Molsona.

W 1998 roku dzi?ki staraniom i operatywno?ci dzia?aczy takich jak P. Nowak, K. Mendel uda?o si? zach?ci? do wspó?pracy Konsulat Genera?ny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto. Starania klubu Bia?y Orze? zyska?y od razu aporbat? ze strony by?ego Vice Konsula pana Witolda Ma?kowskiego, który by? wielkim sympatykiem polonijnej pi?ki w Kanadzie. Jego obecno?? na wszystkich turniejach podnosi?a rang? ka?dych zawodów.

Od 1998 roku za spraw? Konsulatu RP w Toronto i osobistym staraniom pana Witolda Ma?kowsiego turniej wrze?niowy nazwany jest Otwartymi Mistrzostwami Canady Dru?yn Polonijnych pod patronatem Konsulatu Generalnego w Toronto.

Poni?ej mapka przedstawiaj?ca jak dojecha? do o?rodka w Nilestown:

Map - Nilestown

 


– Godnie reprezentujcie P?ock. Swoim zachowaniem i postaw? zarówno na arenie sportowej, jak i poza ni? – mówi? prezydent Andrzej Nowakowski podczas wr?czenia nominacji sportowcom wyje?d?aj?cym do Kanady na Mi?dzynarodowe Igrzyska Szkolne.
Tegoroczne, 47. igrzyska odb?d? si? pomi?dzy 14 a 19 sierpnia w kanadyjskim mie?cie Windsor. We?mie w nich udzia? ok. 1,5 tys. m?odych sportowców w wieku 12 – 15 lat z 80 miast z 32 krajów. B?d? wspó?zawodniczy? w nast?puj?cych dyscyplinach sportowych: lekkoatletyka, p?ywanie, tenis, baseball, gimnastyka artystyczna, koszykówka, pi?ka no?na, siatkówka.Polsk? reprezentowa? ma 18 – osobowa delegacja sportowców z P?ocka, który jest jedynym polskim miastem uczestnicz?cym regularnie w igrzyskach. Krosno i Sopot uczestniczy?y w olimpiadzie w 2004 roku, Leszno w 2009 i 2011 roku.P?occzanie b?d? rywalizowa? w p?ywaniu, koszykówce dziewcz?t oraz pi?ce no?nej ch?opców.- Gratuluj? wam, waszym rodzicom i trenerom – zwraca? si? do m?odzie?y prezydent Andrzej Nowakowski. – Troch? wam zazdroszcz?, bo nie ma nic bardziej ekscytuj?cego ni? mo?liwo?? reprezentowania swojej ojczyzny podczas zawodów olimpijskich. To marzenie ka?dego doros?ego sportowca. ?ycz? wam, aby?cie wrócili z medalami, ale pami?tajcie, ?e w przypadku igrzysk olimpijskich liczy si? ju? sam udzia?. To, ?e b?dziecie mieli mo?liwo?? spotkania si? z rówie?nikami z ca?ego ?wiata i rywalizowania z nimi w duchu fair play.
Miasto Windsor, w którym odb?dzie si? tegoroczna olimpiada, pokrywa koszty zakwaterowania i wy?ywienia delegacji. Koszty op?aty rejestracyjnej, przelotu, ubezpieczenia oraz diety dla przedstawicieli miasta pokryte zostan? z Bud?etu Miasta P?ocka. Udzia? p?ockich zawodników w imprezie jest sponsorowany przez PKN Orlen.Sk?ad delegacji P?ockaP?YWANIE
1. Damian Arkadiusz Chrzanowski
2. Piotr Jan Sternak
3. Micha? Porwat
4. ?ukasz SolakKOSZYKÓWKA
5. Klaudia Kuczmarska
6. Aleksandra Karolina Palusi?ska
7. Eliza Mia?kiewicz
8. Aleksandra Krajewska
9. Anita Krzywkowska
10. Sylwia Bielska
11. Magdalena GoleniewskaPI?KA NO?NA
12.Bart?omiej Machnicki
13. Sebastian Graczyk
14. Klaudiusz Kacper Kurek
15. Sebastian Krajewski
16. Patryk Szczepa?ski
17. Rados?aw Mateusz Ga??zka
18. Adam Radwa?skiTRENERZY
19. Dorota Agnieszka St?pniak – koszykówka
20. Stanis?aw Zotow – p?ywanie
21. Marcin Lig – pi?ka no?na22. Roman Wies?aw Siemi?tkowski – Z-ca Prezydenta ds. Polityki Spo?ecznej, przedstawiciel miasta
23. Dorota Bartu? – Oddzia? Wspó?pracy z Zagranic? i Turystyki, szef delegacji.?ród?o: Oddzia? Wspó?pracy z Zagranic? i Turystyki, opr. Ma?gorzata Palusi?ska